เริ่มใช้ปีการศึกษา 2552 กับร.ร.ต้นแบบ และร.ร.ที่มีความพร้อม ตามรายชื่อที่ ศธ.ประกาศ โดยใช้หลักสูตรฯ พร้อมกันทุกระดับชั้น ในช่วงชั้นที่ 1, 2  ตั้งแต่ ป.1-6 เปลี่ยนพร้อมกันเลยทีเดียว  ส่วนระดับมัธยมฯให้ทะยอยเปลี่ยนไปทีละระดับชั้น เริ่มที่ ม.1 และ ม.4    ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางฯ51 ในชั้น ป.1-6  ,ม.1-2 และ ม.4-5    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไปให้ใช้หลักสูตรแกนกลางฯ51 ทุกชั้นเรียน  

     ส่วนโรงเรียนทั่วไป ในปีการศึกษา  2553  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางฯ51 ในชั้นป.1-6  ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2554 ใช้หลักสูตรแกนกลางฯ51 ในชั้นป.1-6  ม.1,2    ม.4,5    ตั้งแต่ปีการศึกษา  2555  เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางฯ 51 ทุกชั้น

     ครูผู้สอนควรดำเนินการ ดังนี้ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร   1.ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  2. กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 3.ออกแบบการเรียนรู้    4. จัดเตรียมสื่อให้เหมาะกับกิจกรรม   5.  ประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย     6. วิเคราะห์ผลมาใช้       ซ่อมเสริม พัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง