GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การพัฒนาตนเอง เตรียมประเมินผล

การปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

การออกแบบแผนการเรียนรู้

*    เน้นทักษะ กระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

*    บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม

*    เทคนิค  วิธีการเรียนรู้ /การสอน สร้างสรรค์ ทันสมัย

*    สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี่

*    การวัดและ ประเมินผลสภาพจริง

*    วิเคราะห์ปัญหา แสวงหาจุดพัฒนาผู้เรียน

*    บันทึกหลังสอน

การออกแบบแผนการเรียนรู้

แผนการเรียนรู้   ต้องสะท้อนถึง   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรียนของครู

สมรรถนะที่  6  การพัฒนาผู้เรียน

- มีแผน/โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นรูปธรรมชัดเจน

                - พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

                - พัฒนาผู้เรียนเน้น รักการอ่าน รักการทำงาน

                - พัฒนาการดูแลตนเอง  ด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต

                - ปลูกฝังประชาธิปไตยในชั้นเรียน/ภูมิใจความเป็นไทย

                - การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดูแลพฤติกรรม ความปลอดภัย

                - ทำวิจัยพัฒนาผู้เรียน

สมรรถนะที่ 7  การบริหารจัดการชั้นเรียน

* การสร้างบรรยากาศในการสอน ครูกัลยาณมิตร

                * การปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียน

                * การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียน

                 * กำกับ ดูแล ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนในการเรียนร่วมกัน   ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน

ให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

การเตรียม: การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

  • การเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติหน้าที่
  • การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ
  • กคศ.ประเมินอะไร : ครูต้องทำอะไรเพื่อรับการประเมิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 257773
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (0)