ในวันที่ 3 ที่เป็นวันสุดท้ายของหลักสูตร  ก่อนเข้าสาระวิชามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ในวันที่ผ่านมาว่าได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร  ภาคเช้าเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องการจัดการความรู้โดยรศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์  กรรมการดำเนินงาน KM  ภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  ต่อด้วยการระดมความคิดเห็น-เบิ่ง มข.  และพิธีปิด