ข้อคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้

   ข้อคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูเรื่อง ครูใหญ่ที่เกาหลี

  1.  ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นบ้าง แม้ว่าเขาจะอาวุโสน้อยกว่า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน

  2.  ในการทำงานควรมีเป้าหมายและมีการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามที่ได้วางแผนไว้

  3.  ถ้าต้องการให้ใครทำอะไรแล้ว เราต้องเป็นฝ่ายลงมือปฏิบัติก่อนไม่ใช่จะพูดหรือสั่งอย่างเดียว

  4.  ต้องมีความอดทน ความเสียสละ  ในการทำงานต่างๆ นั้นกว่าที่จะสำเร็จต้องใช้เวลาเหมือนกับการออกดอกของดอกกล้วยไม้  ต้องใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงแต่พอออกดอกมาเมื่อใดมันก็มีความสวยงามและมีคุณค่าในตัวเอง

5.  ทำงานอย่างเต็มความสามารถที่มีอยู่  ไม่มีอะไรที่ไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราตั้งใจและพยายามที่จะทำ

6.  ถ้าอยู่ในฐานะผู้นำเราต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำในการทำทุกสิ่งทุกอย่าง

7.  ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรขอให้เราคิดว่าเรามีคุณค่าและมีความหมายเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิภาพร จันเสนาความเห็น (0)