ผลสรุปจากที่ประชุม

ต้องกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้วารสารศูนย์บริการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนอย่างแท้จริง
จากการประชุมกองบรรณาธิการวารสารศูนย์บริการ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2549 ซึ่งนำโดยท่านบก. รศ.ธีระ ฤทธิรอด รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง(บก.อาวุโส) รศ.จิตเจริญ ไชยาคำ (ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ) รวมทั้งทีมกองบก.วารสารอีกหลายท่าน เข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการจัดทำวารสารศูนย์บริการให้มีความทันสมัยพัฒนาสู่มาตรฐาน และตรงตามเจตนารมณ์ของนโยบายการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คือการมุ่งเน้นส่งเสริมและเผยแพร่งานบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยประเด็นที่ร่วมหารือกันจะเน้นที่วัตถุประสงค์ของวารสาร ต้องกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้วารสารศูนย์บริการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากเดิมนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจน จึงทำให้บทความที่นำมาลงตีพิมพ์จะมีบางส่วนที่เป็นงานวิจัยปะปนมาบ้าง แต่จากการสรุปร่วมกันในที่ประชุมนั้น เราได้ปรับวัตถุประสงค์ใหม่คือ "เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ แนวคิดที่ได้ผสมผสานกับประสบการณ์ตรงหรือความคิดเห็นของผู้เขียน และกิจกรรมบริการวิชาการต่อชุมชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสนองตอบต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

ดังนั้นบทความที่จะสามารถลงตีพิมพ์ในวารสารศูนย์ฯได้นั้น ผู้เขียนจะต้องทดลองหรือปฏิบัติจริง และนำมาถ่ายทอดในลักษณะเล่าสู่กันฟัง ใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติจริงได้ มุ่งเน้นที่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าควรจัดส่งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้มากที่สุด

ผู้จัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)