AAR : After Action Review

  1. สิ่งที่คาดหวังไว้กับการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการใช้โปรแกรม Authorware นั้นเป็นไปตามต้องการ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมในการใช้โปรแกรม Flash และการทำเกมจากโปรแกรม Authorware
  2.    2.  สิ่งที่คาดหวังไว้ก็ได้แล้วในการใช้งาน แต่ความรู้เพิ่มเติมอาจต้องขวนขวายหา  

   3.  -

   4.  หลังจากการเรียนการสอนแล้วเราจะไปนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จารุรัตน์ ผลพิบูลย์ความเห็น (0)