1. เริ่มเรียนวิชา  CAI ครั้งแรกสิ่งที่คาดหวังคือการใช้ Authorware  ในการทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมในการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากขึ้น  และก็ได้เรียนรู้โปรแกรม Authroware  ตามความคาดหวังสิ่งที่ได้เหนือการคาดหวังก็คือการทำเกมใน Authorware  ได้
  2.  สิ่งที่คาดหวังไว้ก็ได้แล้วแต่ว่ายังทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่จะต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้นและฝึกทำให้บ่อยขึ้น
  3. -
  4. หลังจากการเรียนการสอนแล้วจะนำไปทำสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน