จากการเสวนาเกี่ยวกับการจะขอรับประเมิน ISO 15189 เมื่อวันศุกร์ (21 เม.ย. 49)ที่ผ่านมา มีหลายๆคนได้พูดถึงความผิดพลาดของสิ่งตรวจจากการใช้ Bar Code ซึ่งพบความผิดพลาดที่เกิดจากข้อมูลในคอมพิวเตอร์กับบนหลอดหรือขวดสิ่งตรวจไม่ตรงกัน กรณีแบบนี้เราจะสามารถตรวจสอบพบความผิดพลาดได้ เพราะที่สิ่งตรวจมีทั้ง Bar Code และ  sticker ข้อมูลผู้ป่วย แต่ในรายที่มีแต่ Bar Code เราก็จะไม่สามารถตรวจสอบเช่นนี้ได้

ด้วยเหตุนี้ ทางเราจึงพยายามรณรงค์ให้มีการใช้ทั้ง Bar code และติด sticker ข้อมูลผู้ป่วยมาบนสิ่งส่งตรวจ แต่ปัจจุบันยังมีประมาณ 70% เท่านั้นที่ปฏิบัติดังนี้

เรื่องนี้ ผู้เขียนได้เสนอในที่เสวนาว่า Bar Code กับข้อมูลผู้ป่วยควรจะแยกจากกันเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะทำให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อีกขั้นหนึ่ง หากทำให้ Bar Code อยู่บนแผ่นเดียวกับข้อมูลของผู้ป่วย เราก็จะไม่สามารถ double check ได้ คงจะไม่ต่างกับการใช้ Bar Code โดยไม่มีข้อมูลของผู้ป่วย