การจัดการความรู้ ในการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 7


ตารางแห่งอิสระภาพ จะสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือ อีกชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่ายิ่งในการจัดการความรู้ คือ ธารปัญญา หรือ River Diagram นั่นเอง

ตอน 6 "Click"          ตอน 5 "Click"          ตอน 4 "Click"          ตอน 3 "Click"          ตอน 2 "Click"          ตอน 1 "Click"

          ถ้าคิดเทียบง่ายๆ ว่า การประเมินตนเอง (องค์กร) อย่างสม่ำเสมอ ก็คือ AAR (After action review)

          อีกทั้ง หากมีเกณฑ์การตัดสินผลประเมิน โดยให้เป็นระดับคะแนน 1   2   3   4   5   ก็จะเปรียบได้กับการทำ “ตารางแห่งอิสรภาพ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือของ KM  วิธีการก็คือ

  1. กำหนดปัจจัยหลัก (Core Competence) ที่ทำให้งานมีคุณภาพมาทั้งหมด  ซึ่งสำหรับ มน. เป็นที่ทราบกันดีว่า  เรามีดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่เน้นกระบวนการอยู่ 9 ด้าน 28 ดัชนี  (เอามาจากของ ทบวงฯ) ( ปี 2549 เพิ่มเป็น 29 ดัชนีแล้ว "Click" ) เป็นปัจจัยร่วมของทุกคณะวิชาและทุกหน่วยงาน
  2. ช่วยกันอย่างอิสระเสรี กำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  ของแต่ละดัชนี  โดยปกติจะใช้  5  ระดับ  สำหรับ มน.เรา  มี  6  ระดับ  คือนับระดับที่ไม่มีผลงานอะไรเลยเป็น  ระดับ  0  ด้วย
  3. สร้างตาราง  ดังตัวอย่าง

 ดัชนี

 1 

 2

 3

 4

 5

1  การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ที่เป็นลายลักษณ์อักษร มี (1) + ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน มี (2) + มีการเผยแพร่ให้บุคลากร และสาธารณชนได้รับทราบ มี (3) + บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทราบ  มี (4) + มีระบบหรือกลไกที่เอื้อให้เกิดการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2 การจัดทำแผนงานที่คลุมภารกิจทุกด้าน  มีแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมพันธกิจ  มี (1) + ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ มี (2) + มีการเผยแพร่แผนดำเนินงานและบุคลากรส่วนใหญ่ทราบ

มี (3) + มีการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด 

 มี (4) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พันธกิจ เพื่อปรับปรุงแผนดำเนินงาน
3 การติดตามและประเมินแผนงาน  มีระบบติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร   มี (1) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และปัจจัยในการดำเนินงาน  มี (2) + มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำสรุป / รายงานเป็นระยะๆ  มี (3) + มีการเผยแพร่ผลการประเมินให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ   มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินงาน
 ………………. ……..            
28   ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน …….          

ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ 29 ดัชนี อย่างนี้แหละค่ะที่เรียกว่า “ตารางแห่งอิสรภาพ”

                    

          ตารางแห่งอิสระภาพ จะสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือ อีกชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่ายิ่งในการจัดการความรู้ คือ ธารปัญญา หรือ River Diagram  นั่นเอง  โปรดติดตามตอนต่อไป......

หมายเลขบันทึก: 25688เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2006 07:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:21 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี