การจัดการความรู้ ในการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 7

dhanarun
ตารางแห่งอิสระภาพ จะสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือ อีกชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่ายิ่งในการจัดการความรู้ คือ ธารปัญญา หรือ River Diagram นั่นเอง

ตอน 6 "Click"          ตอน 5 "Click"          ตอน 4 "Click"          ตอน 3 "Click"          ตอน 2 "Click"          ตอน 1 "Click"

          ถ้าคิดเทียบง่ายๆ ว่า การประเมินตนเอง (องค์กร) อย่างสม่ำเสมอ ก็คือ AAR (After action review)

          อีกทั้ง หากมีเกณฑ์การตัดสินผลประเมิน โดยให้เป็นระดับ คะแนน 1   2   3   4   5   ก็จะเปรียบได้กับการทำ ตารางแห่งอิสรภาพ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือของ KM  วิธีการก็คือ

  1. กำหนดปัจจัยหลัก (Core Competence) ที่ทำให้งานมีคุณภาพมาทั้งหมด  ซึ่งสำหรับ มน. เป็นที่ทราบกันดีว่า  เรามีดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่เน้นกระบวนการอยู่ 9 ด้าน 28 ดัชนี  (เอามาจากของ ทบวงฯ) ( ปี 2549 เพิ่มเป็น 29 ดัชนีแล้ว "Click" ) เป็นปัจจัยร่วมของทุกคณะวิชาและทุกหน่วยงาน
  2. ช่วยกันอย่างอิสระเสรี กำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  ของแต่ละดัชนี  โดยปกติจะใช้  5  ระดับ  สำหรับ มน.เรา  มี  6  ระดับ  คือนับระดับที่ไม่มีผลงานอะไรเลยเป็น  ระดับ  0  ด้วย
  3. สร้างตาราง  ดังตัวอย่าง

 ดัชนี

 1 

 2

 3

 4

 5

1  การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ที่เป็นลายลักษณ์อักษร มี (1) + ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน มี (2) + มีการเผยแพร่ให้บุคลากร และสาธารณชนได้รับทราบ มี (3) + บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทราบ  มี (4) + มีระบบหรือกลไกที่เอื้อให้เกิดการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2 การจัดทำแผนงานที่คลุมภารกิจทุกด้าน  มีแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมพันธกิจ  มี (1) + ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ มี (2) + มีการเผยแพร่แผนดำเนินงานและบุคลากรส่วนใหญ่ทราบ

มี (3) + มีการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด 

 มี (4) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พันธกิจ เพื่อปรับปรุงแผนดำเนินงาน
3 การติดตามและประเมินแผนงาน  มีระบบติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร   มี (1) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และปัจจัยในการดำเนินงาน  มี (2) + มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำสรุป / รายงานเป็นระยะๆ  มี (3) + มีการเผยแพร่ผลการประเมินให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ   มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินงาน
 ………………. ……..            
28   ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน …….          

ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ 29 ดัชนี อย่างนี้แหละค่ะที่เรียกว่า “ตารางแห่งอิสรภาพ”

                    

          ตารางแห่งอิสระภาพ จะสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือ อีกชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่ายิ่งในการจัดการความรู้ คือ ธารปัญญา หรือ River Diagram  นั่นเอง  โปรดติดตามตอนต่อไป......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#core#competence#ตารางแห่งอิสรภาพ

หมายเลขบันทึก: 25688, เขียน: 27 Apr 2006 @ 07:25 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)