GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

จริยธรรมสำหรับนักสาธารณสุข

ทุกอาชีพต้องมีจรรยาบรรณ

 ทุกวันนี้...สังคมของเรานั้นเสื่อมถอยลงมาก ความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้น โดยลืมนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ดิฉันขอฝากให้นักสาธารณสุข หรืออาจจะเป็นอาชีพอื่น ๆ ได้ลองมาอ่านดูกันค่ะ เผื่อจะฉุกคิดได้บ้าง ซึ่งเป็นจริยธรรมสำหรับนักสาธารณสุข 8 ข้อดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ของนักสาธารณสุขต้องยึดหลักการและความเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

2. นักสาธารณสุขต้องยึดมั่นในความสามัคคี มีความจริงใจต่อกัน เกื้อกูลกันเพื่อให้งานของส่วนรวมสำเร็จ

3. นักสาธารณสุขต้องเคารพรัฐธรรมนูญ กฏหมายและข้อบังคับรวมทั้กฎกติกาต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องและเป็นแบบแผนที่ดีงาม

4. นักสาธารณสุขต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะ ตำแหน่ง ทำให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

5. นักสาธารณสุขจะต้องเข็มแข็ง อดทน พร้อมรับคำวิจารณ์ของผู้อื่น

6. นักสาธารณสุขต้องยึดถือความถูกต้อง เมื่อเกิดความเสียหายจากงานในความรับผิดชอบ ต้องกล้ารับผิด

7. นักสาธารณสุขต้องมีความเคร่งครัดในเรื่องเวลา และต้องตรงต่อเวลาในทุกกรณี

8. นักสาธารณสุขต้องไม่แสวงผลประโยชน์จากงานในหน้าที่ หากมุ่งหากินด้วยวิธีการใด ๆ ต้องลาออกจากตำแหน่งไปทำการค้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25425
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ฝากนักสาธารณสุขทุกท่านยึดถือจริยธรรม 8 ข้อนี้เพื่อใช้ในการทำงานและครองตนในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ  เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขค่ะ