การเยี่ยมเยือนงานประกันคุณภาพเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ  msu. ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในมาโดยตลอด  ซึ่งการเยี่ยมรอบการศึกษา  2548  นี้  นอกจากจะเป็นการเยี่ยมเพื่อ  "ถามไถ่"  แล้ว  ยังเป็นการเยี่ยมเพื่อ "บอกเล่า"  เรื่องราว qa  ที่เปลี่ยนไป...ในระดับหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  ซึ่งเดิมจะเป็นการดำเนินงานในลักษณะระดับหน่วยงานย่อยภายในคณะ  ก็คือ  ภาควิชา  สำนักงานเลขา ฯ  จัดทำ SAR แล้วนำมาประเมินไขว้  เพื่อสรุปผลรวมและจัดทำ  SAR  ระดับคณะเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป  คือ  คณะจะต้องจัดทำ  SAR  ในระดับสาขาวิชา  โดยแยกสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนต่างหาก  นี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปประเด็นที่  1 ส่วนประเด็นที่  2  จะบอกเล่าในตอนต่อไปคะ (โปรดติดตาม)