ในปีการศึกษา 2549 ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน49 นี้ ซึ่งหน่วยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะรับการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบกลไกที่ทำกันมาทุกปี เป็นผลการดำเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2548 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 48 ถึง 31 พ.ค. 49) โดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดทำคู่มือสำหรับการประเมิน ซึ่งในปีนี้จากความเคลื่อนไหวทั้งของ สกอ. (ต้นสังกัดของ มมส.) และ สมศ. โดยแนวทางการประเมินคุณภาพ เท่าที่ได้ศึกษา พอจะสรุป ได้ คือ

  • สกอ. จะเน้นกระบวนการภายในเป็นสำคัญ
  • สมศ. จะเน้นผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเป็นสำคัญ

      ดังนั้นจากความสำคัญของทั้งสองสถาบันข้างต้น ที่ มมส. จะหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องนี้ไม่ได้ และเพื่อให้เกณฑ์การประเมินภายในสอดคล้องกับทั้ง 2 หน่วยงาน ในปีนี้ทางศูนย์ฯจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน โดยคาดว่าอยากให้มีหน้าตา คล้าย ๆ อย่างนี้ครับ (เต็ม 7 คะแนน)

  1. P (Plan)  
  2. มี 1+ D (Do)
  3. มี 2 + C (Check)
  4. มี 3 + A (Act)
  5. มี 4 + ผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
  6. มี 4 + ผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ขั้นกลาง
  7. มี 4 + ผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง

โดยเป็นการผสมผสานของความต้องการของ สกอ. และ สมศ.

อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฯจะมีการนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานดำเนินงานประกันคุณภาพ ในวันพุธที่ 26 เมษา 49 เวลา 15.00 น. (ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของทุกหน่วยงาน "คุณกิจตัวจริง")

ได้ความอย่างไรจะเขียนมาบอกให้ทราบครับ

KPN