งานรดน้ำผู้ใหญ่สหเวช ได้เขียนไว้บันทึกที่แล้วในบรรยากาศของการจัดงาน จัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา จัดแบบเรียบง่ายเหมือนทุกปี และพยายามทำงานแบบกึ่งทางการ ไม่มีการจัดทำคำสั่งแต่อย่างใด หลังงานเสร็จ รุ่งขึ้นผมใช้วิธีการประเมินงานรดน้ำผู้ใหญ่ ด้วยการสัมภาษณ์น้อง ๆ ในห้องสำนักงานเลขานุการ แต่ได้ไม่ครบทุกคน และที่เหลือได้แจกแบบสอบถาม ด้วยคำถามง่าย ๆ 3 ข้อ ที่ผมประยุกต์จากคำถาม AAR คือ

 • ความพึงพอใจมากในงานรดน้ำผู้ใหญ่สหเวช
 • ความพึงพอใจน้อยในงานรดน้ำผู้ใหญ่สหเวช
 • สิ่งที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะในการจัดงานครั้งต่อไป

     เวลาที่ผมไปพูดคุยกับน้อง ๆ ในสำนักงานเลขานุการ ทำให้ผมได้ความในใจของแต่ละคน และสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเรียนรู้แต่ละคนไปด้วย จากคำถาม 3 ข้อ

 • ความพึงพอใจมากในงานรดน้ำผู้ใหญ่สหเวช
  - ความร่วมมือของบุคลากรพร้อมเพียง
  - ลักษณะการจัดงานเป็นลำดับขั้นตอน
  - ได้สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
  - สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากร
  - รูปแบบการดำเนินงาน กระชับรวดเร็ว
  - พิธีรดน้ำจัดได้ดี สั้น ๆ ง่าย
  - ทำให้บรรยากาศการทำงานดีขึ้น เป็นกันเองดี
  - ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่
  - ทุกคนให้ความสำคัญในงานมากันเยอะ
  - ภาพรวมพอใจหมดทุกอย่าง การจัดสถานที่ดี ไม่รบกวนคณะอื่น มีการมอบของรางวัล
    ชุดไทยโดยมีรางวัลที่ให้ครอบคลุมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
  - บรรยากาศของงานดี เป็นกันเอง
  - ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
  - ผู้ใหญ่ให้คำอวยพรแก่ผู้น้อย
  - ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ในงาน
  - มีการแต่งกายผ้าไทยร่วมในงาน

 • ความพึงพอใจน้อยในงานรดน้ำผู้ใหญ่สหเวช
  - ไม่มีกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์
  - ไม่ได้เล่นน้ำ
  - คนร่วมงานน้อยไป อยากให้มีนิสิตมาร่วมงานมากกว่านี้
  - กิจกรรมสั้นเกินไป
  - อุปกรณ์ในการจัดงานมีไม่เพียงพอ ต้องยืมภายนอกทุกปี


 • สิ่งที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะในการจัดงานครั้งต่อไป
  - อยากให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันบ้าง
  - ควรจะมีการรดน้ำผู้บริหารของคณะฯ ทั้งหมด
  - ควรจัดในเวลาประมาณบ่าย 3 โมง เพื่อดำเนินกิจกรรมสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง
  - อยากให้จัดก่อนวันสงกรานต์
  - อยากให้เชิญผู้ใหญ่กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมาร่วมงานรดน้ำด้วย
  - อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความร่วมมือ และให้ความสำคัญ
  - อยากให้ทุกคนได้แต่งกายชุดไทย ในช่วงรณรงค์แต่งกายผ้าไทย
  - วันที่จัดควรจัดก่อนวันสงกรานต์
  - อยากให้มีผู้ใหญ่ในคณะฯ มานั่งหลายคน
  - มีกิจกรรมการละเล่นเพิ่มขึ้น
  - อยากให้มีการรดน้ำผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 2 ท่าน
  - น่าจะให้มีคณะฯ อื่นมาร่วมด้วย
  - ปรับลำดับขั้นตอนในงานให้มีความต่อเนื่อง
  - น่าจะมีขนมรวมมิตร
  - ควรมีการกล่าวความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรางวัลการแต่งกายผ้าไทย
  - อยากให้มีอุปกรณ์ในการจัดงานของคณะฯ เอง จะสะดวกกว่านี้
  - อยากให้มีกิจกรรมหลังรดน้ำผู้ใหญ่

  การดำเนินงานรดน้ำผู้ใหญ่ในปีนี้ ใช้งบประมาณไปจำนวน 1,355 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000 บาท จากข้อมูลที่ผมได้บางส่วน ทำให้เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานในปีหน้าที่จะปรับปรุงการทำงานต่อไป


                                                                                                               บอย
                                                                                ชุมชนสำนักงานเลขานุการ