Crack หมายถึงแตกหรือแยก แต่ crack ในคอมพิวเตอร์นั้น หมายถึง การทำลายการป้องกันของโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ (copyright) โปรแกรมนั้นๆใช้งานได้ ซึ่งสรุปได้ว่า crack ก็คือการทำให้การป้องกันการใช้งานโปรแกรมแตกออกหรือถูกทำลายไปนั่นเอง

เพิ่มเติม ปกติ software ที่เป็น commercial ทั้งหลาย ก่อนที่ผู้บริโภคจะซื้อ software ของบริษัทนั้นๆ บริษัทจะมีโปรแกรมให้ทดลองใช้ที่เรียกว่า Trial ปกติจะมีกำหนดเวลา 30 วัน หลังจากการติดตั้งโปรแกรม ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้โปรแกรมต่อหลังจาก 30 วัน ก็ต้องจ่ายเงินค่าโปรแกรม แต่ถ้ารู้วิธีการ crack ก็จะใช้งานได้ฟรีต่อไป