core ประกันภัยจังหวัดชุมพร ช่วยตรวจให้หน่อยค่ะ

กว่าจะรวมตัวกันได้

การระดมความคิดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้วหลังจากวันที่เรารู้จัก KM วัตถุประสงค์ของวันนี้คือการหาcore เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นของสำนักงานฯจริงๆๆ ตามที่อาจารย์ได้แนะนำเอาไว้ แต่กว่าจะรวมตัวกันได้นั้นแสนที่จะยาก เราใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง ในการสร้าง core นี้ขึ้นมา

1.ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย 1.1 ภาวะความเป็นผู้นำ 1.2 การทำงานเป็นทีม    1.3การมีส่วนร่วมของบุคลากร 1.4การวางแผนและจัดระบบงาน 1.5การพัฒนาบุคลากร

2.ด้านการบริการประชาชน ประกอบด้วย 2.1ทักษะในการสื่อสาร 2.2การบริการที่ดี 2.3การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 2.4 การมีจิตมุ่งบริการ

3.ด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3.1การใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลายทาง 3.2ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 3.3การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย

4.ด้านการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย ประกอบด้วย 4.1เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยภายในและภายนอกองค์กร 4.2จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการข้อพิพาทประกันภัย 4.3เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในด้านการประกันภัย

5.ด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย 5.1การพัฒนาคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้ไกล่เกลี่ย 5.2การอำนวยความยุติธรรม 5.3ความพึงพอใจของคู่พิพาท

6.ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 6.1กฎหมายประกันภัย 6.2กฎหมายแพ่ง 6.3กฎหมายอาญา

ช่วยให้อาจารย์พิจารณาให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เด็ก DOI

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)