ชุชนนักปฏิบัติ(ต่อ)

การถ่ายทอดความรู้ต้องเกิดความสมัครใจ

ขอเขียนต่อจากบันทึกที่แล้ว องค์ความรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่พนักงานที่มีประสบการณ์(Tacit Knowledge) องค์กรจึงสนใจการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร โดยการจัดการทุนมนุษย์หรือองค์ความรู้ที่อยู่กับตัวคนและที่มีอยู่ในองค์กร มาสร้าง ถ่ายโอน จัดเก็บและนำความรู้ไปใช้ในงานโดยการนำ IT มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือช่วย โดยเริ่มต้นดำเนินการถ่ายโอนความรู้ของพนักงานมาจัดเก็บเก็บในระบบฐานความรู้ โดยการขออย่างเป็นทางการ(สั่ง) ให้ทุกคนที่เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในองค์กรเขียนและถ่ายทอดสิ่งที่ตนทราบ มาจัดเก็บไว้ในระบบฐานองค์ความรู้ขององค์กรอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้โดยง่าย จากเครือข่ายอินทราเน็ตที่องค์กรมีอยู่ ส่วนใหญ่องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะเป็นประเภทองค์กรที่ปรึกษาซึ่งขายบริการให้คำปรึกษา

    ส่วนองค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จมักเป็นองค์กรที่ไม่ใช่กลุ่มขององค์กรที่มีลักษณะที่ปรึกษา โดยอาจจะไม่มีค่านิยม วัฒนธรรม ระบบการทำงานขององ์กรที่เอื้อ และบรรยากาศที่ส่งเสริมก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะที่ต้องได้ข้อมูลมาเกิดจากการ"สั่ง" จากผู้บริหารเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญนำองค์ความรู้มาจัดเก็บให้กับองค์กรแล้วก็มักจะไม่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน เนื่องจากการถ่ายทอดความรู้ไม่อยู่บนความ"สมัครใจ" เป็นหลัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The end of wayความเห็น (0)