ชื่อเรี่อง                 ความต้องการนิเทศทางด้านวิชาการของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6

ผู้วิจัย                    สุพิณ นาคศรี

ปีที่วิจัย                   2536

วัตถุประสงค์        1. เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศทางด้านวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6

                           2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศทางด้านวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน วุฒิและประสบการณ์การทำงานของครู

วิธีการวิจัย           เชิงสำรวจ

กลุ่มตัวอย่าง        ครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จำนวน 696 คน

เครื่องมือ             แบบสอบถามความต้องการการนิเทศทางวิชาการ 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

                                 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 6 เพื่อแจ้งไปยังจังหวัดและโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาให้ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งส่งคืนผู้วิจัย ได้รับแบบสอบถามคืน  675 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.98

วิธีวิเคราะห์ผล  

                                   สถิติพื้นฐาน ค่าคะแนนเฉลี่ย , ค่าร้อยละ , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน , ความแปรปรวน

                                   สถิติอ้างอิง  t-test  , F-test  , studentized  q-statistic

ผลการวิจัยพบว่า

1.        ครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6  ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  ครูที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ครูที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ครูที่มีประสบการณ์ การทำงาน 5 ปีขึ้นไป และต่ำกว่า 5 ปี มีความต้องการการนิเทศทางวิชาการ 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก

2.        การเปรียบเทียบความต้องการการนิเทศทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 6  โดยแยกตามขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษาของครู และประสบการณ์การทำงานของครู ปรากฎว่าครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความต้องการการนิเทศทางวิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  นอกนั้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่พบความแตกต่าง