ชุมชม คุณ(เอื้อ)อำนวย ทีมงานบ้านผู้หว่าน๒

 จากข้อเสนอแนะจากทีมงาน คุณ(เอื้อ)อำนวย บ้านผู้หว่าน๒ JJ ได้เปิดชุมชน "ทีมงานบ้านผู้หว่าน๒" จึง "เชิญชวน สมัคร มา ลปรร" วัตถุประสงค์ เบื้องต้น ดังนี้ครับ

"เพื่อสร้างเครือข่ายของทีมงาน คุณ(เอื้อ)อำนวย ในการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อนำความรู้ฝังลึก มาร่วมกัน พัฒนา ตน ฅน งาน องค์การ และ เป้าหมายสุดท้าย เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชาติไทย"

JJ