วันนี้ได้มีโอกาสไปชมการแสดง"อานาเซต" ในงานเมาลิดสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านกาโดะ อ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และเป็นประธานเปิดงานและพบปะกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง กำนัน  อบต.และกองกำลังในพื้นที่ พร้อมกับเล่าให้ฟังถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ได้จัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนในปีการศึกษาหน้า

                ถือโอกาสชื่นชมกำนันหญิงและ ผอ.ร.ร.หญิงแกร่ง(ผอ.มารีนะ  เดวาดาแล) ที่ได้มาดำรงดำแหน่งใหม่และคุณครูของโรงเรียนที่ต่างเป็นคนเก่ง ผู้กล้าและเสียสละ ซึ่งทั้งโรงเรียนมีครูผู้ชายเพียงคนเดียว ก็สามารถพัฒนาโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงามและใช้ชุมชนเป็นเกราะได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ภาพอาคารเรียนหลังเก่ายังเห็นโครงสร้างของการถูกลอบวางเพลิงหมดทั้งหลังเมื่อปลายปีที่แล้ว และอาคารยังไม่ได้สร้างทดแทนก็ตาม

               "อานาเซต" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนออกมาขับร้องเป็นหมู่และร้องเป็นรายบุคคล ขับกล่อมเป็นภาษามาลายูพื้นเมือง(ยาวี)และภาษาไทยที่แปลออกมาเพื่อสรรเสริญถึงพระศาสดาและการปฏิบัติตัวของมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้

               ได้สอบถามผู้รู้ถึง "อานาเซต"ว่าคืออะไรและมีการขับร้องอย่างไร ก็ได้รับคำตอบว่า "อานาเซต" หรือ บางคนเรียกว่า "อนาซีต"เป็น เป็นเพลงที่นิยมขับร้องในงานต่าง ๆ ของชาวไทยมุสลิมโดยมีเอกลักษณ์ของเพลงที่มีการแสดงท่าทางได้เพียงเล็กน้อย ความไพเราะของเพลงจะขึ้นอยู่กับนักร้องนำ  และการใช้เสียงประสานของกลุ่มผู้ขับร้อง   เนื้อเพลงจะเป็นภาษาใดขึ้นอยู่กับประชาชนในภูมิภาคหรือประเทศนั้นใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน(ที่มา: http://www.betongtown.com/t2/anaset.html )

              บทเพลงที่ลึกซึ้งถึงความกตัญญูและการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักธรรมอันดี จึงเป็นสิ่งที่สถานศึกษาและคุณครูจะได้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนผ่านบทเพลง "อานาเซต" และควรได้รับการอนุรักษ์และสืบสานไว้ควบคู่กับเยาวชนในพื้นที่

              "อนาซิต ออนไลน์" ได้เปิดบริการผ่าน web site เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับฟัง ผ่าน http://www.muslimcool.com/anasyid/show_albums.php  เช่น   เพื่อลูกรัก      พระคุณแม่        25 ศาสดา

ได้ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ออนไลน์ และใช้เป็นแนวในการขับร้องได้ไพเราะมากยิ่งขึ้น

             อานาเซต หรือ อนาซิต จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่หลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมประกวดขึ้นทั้งระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด หรือระดับภาค เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์

             วันนี้ "กาโดะ"กับ "อานาเซต" จึงดูกลมกลืนในความรัก ความผูกพันธ์ระหว่างเยาวชนในพื้นที่กับการสืบสานส่งเสริมเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขที่ยั่งยืน