เปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถาม

 

 

 

1.      She can cook Thai food.

         ……………………………………………………………………………………

    2. There are three rooms in my house.

…………………………………………………………………………………..

3. He is a carpenter.

        …………………………………………………………………………………..

    4. The students are naughty.

…………………………………………………………………………………..

    5.  He has got a brown hat.

 

        …………………………………………………………………………………..

6.     I may speak to Jenny.

         …………………………………………………………………………………..

7.    I am tall and thin.

        …………………………………………………………………………………..

8.    I would like to drink coffee.

        ………………………………………………………………………………….

9.    He will do his homework in the evening.

…………………………………………………………………………………

   10. She must see the dentist.

         …………………………………………………………………………………

เกณฑ์การประเมิน

นักเรียนทำถูก 8 – 10 ข้อ ดี

นักเรียนทำถูก 5 – 7 ข้อ ปานกลาง

นักเรียนทำถูก 1 – 4 ข้อ ควรปรับปรุง

 

Name ……………………………..

Number……………Class ……………