ตัวชี้วัดการดำเนินงาน UC ของ สปสช.สาขาจังหวัด


เป็นประเด็นการกำหนดตัวชี้วัดที่ดี พอจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง หรือเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ได้บ้าง

     หลายวันแล้วครับที่ผมได้รับ E-mail จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) สาขาเขตพื้นที่ (สงขลา) โดยบัง (พี่) เจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ซึ่งแนบไฟล์มาให้ด้วยคือ (ร่าง) คู่มือประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด ปี 2549 ประกอบด้วย 8 ภารกิจ ดังนี้
          ภารกิจที่ 1 การขึ้นทะเบียนและจัดเครือข่ายหน่วยบริการ
          ภารกิจที่ 2 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
          ภารกิจที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
          ภารกิจที่ 4 การมีส่วนร่วมภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน
          ภารกิจที่ 5 การคุ้มครองสิทธิ / รับเรื่องร้องเรียน / ประชาสัมพันธ์
          ภารกิจที่ 6 การบริหารการเรียกเก็บและการตรวจสอบเวชระเบียน
          ภารกิจที่ 7 การบริหารกองทุน และหน่วยบริการคู่สัญญา
          ภารกิจที่ 8 การสนับสนุนคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด

     และกำชับมาด้วยว่า “ผมส่งร่างตัวชี้วัดระดับจังหวัด ช่วยพิจารณา โปรดแจ้งกลับภายในวันที่ 15 เมษายน 2549” เมื่อผมนั่งดูและทบทวนแล้วเห็นว่าเป็นประเด็นการกำหนดตัวชี้วัดที่ดี พอจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง หรือเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ได้บ้าง จึงนำมาบันทึกไว้ (ดาวน์โหลดหรือเปิดดูได้จากที่นี่นะครับ ProvUCEvaluation.pdf) ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างให้เห็นสัก 1 ตัวชี้วัดนะครับ คือ

          ตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม
               ความหมาย:  คะแนนที่ได้จากการจำนวนเครือข่ายภาคประชาชน ที่สำนักงานฯ สาขาจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน หรือประสานความร่วมมือ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาระบบในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลลัพธ์ที่ได้จะสะท้อนถึงศักยภาพของสำนักงานฯ สาขาจังหวัดด้านการสร้างเครือข่าย และการแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ ในการร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
               สูตร:  นับจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กำหนด อย่างน้อย 1 กิจกรรม

               เกณฑ์การให้คะแนน:  ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน การให้คะแนนจะให้ตามจำนวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างน้อย 1 กิจกรรม ดังนี้
               มีส่วนร่วม 5 เครือข่ายขึ้นไป          ได้คะแนน 5 คะแนน
               มีส่วนร่วม 4 เครือข่าย                  ได้คะแนน 4 คะแนน
               มีส่วนร่วม 3 เครือข่าย                  ได้คะแนน 3 คะแนน
               มีส่วนร่วม 2 เครือข่าย                  ได้คะแนน 2 คะแนน
               มีส่วนร่วม 1 เครือข่าย                  ได้คะแนน 1 คะแนน
               ไม่มีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม        ได้คะแนน 0 คะแนน
               คำจำกัดความ:
               กิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หมายถึง  กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่จัดขึ้น โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
               1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของแกนนำเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ
               2. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ
               3. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
               4. กิจกรรมอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
               5. กิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับตำบล
               6. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายองค์กรประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
               เครือข่ายภาคประชาชน  หมายถึง  กลุ่ม, สมาคม, ชมรม ต่าง ๆ ที่รวมตัวกันในจังหวัด โดยมิได้อยู่ในสังกัดภาครัฐ ซึ่งที่ สปสช.จำแนกได้ จะมีอยู่ 16 เครือข่าย ประกอบด้วย
               1. เครือข่ายเด็กหรือเยาวชน
               2. เครือข่ายสตรี
               3. เครือข่ายผู้สูงอายุ                                  
               4. เครือข่ายคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช
               5. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี                      
               6. เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน
               7. เครือข่ายชุมชนแออัด                            
               8. เครือข่ายเกษตรกร
               9. เครือข่ายชนกลุ่มน้อย                           
               10. เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
               11. เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง                           
               12. เครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ
               13. เครือข่ายผู้ป่วยโรคไต                         
               14. เครือข่ายวิทยากรแกนนำหลักประกันสุขภาพ
               15. เครือข่ายวิทยุชุมชน    
               16. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

หมายเลขบันทึก: 24926เขียนเมื่อ 22 เมษายน 2006 08:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
  •  พบว่ามีมาตรฐานและตัวชี้วัดมากเลยครับ
  • เข้ามาให้กำลังใจครับ

  • Flowers And Hearts
อาจารย์พี่ขจิต ครับ

     งานในหน้าที่ของผมและน้อง 2 คน รับผิดชอบในภารกิจที่ 1 และ 2 เต็ม และบางส่วนของภารกิจที่ 3, 4, 5, 7 และ 8
     คะแนนรวมปลายปีตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 81% หากจำไม่ผิดนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี