"งานวิจัย" ที่คุณครูหลายๆ ท่านกำลังทำกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ในโครงการครุวิจัยจากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีคำถามหลายคำถามที่ฉันกับเพื่อนๆครู ร่วมกันแลกเปลี่ยน

๑. โจทย์วิจัย หรือคำถามวิจัย เป็นการตั้งประเด็นคำถามเพื่อการค้นหาคำตอบ

     ฉันและเพื่อนๆ มีคำถามมากมายที่ต้องการค้นหา แต่จำกัดด้วยเวลา เราจึงต้องปรับแก้ไขตามสถานการณ์

๒."กระบวนการงานวิจัย" ใครควรเป็นผู้กำหนด พี่เลี้ยง หรือ ผู้วิจัยควรกำหนด แต่เนื่องจากระยะเวลา และความคุ้นเคยของสถานที่อีกนั่นแหละ การถูกกำหนดจึงต้องกำหนดโดยพี่เลี้ยง

๓. "พี่เลี้ยง" ในงานวิจัย ต้องเก่งพอสมควร ความเก่งไม่ใช่การอวดรู้ แต่เก่งในการจัดการ "เก่งในการจัดการความรู้" ซึ่งหมายถึงการรวบรวมเอาแนวความคิด และ"ปัญญาปฏิบัติ" ที่ทุกคนมีหลากหลายแนว นำมาขยำรวมกัน เป็นประเด็นที่แหลมคม พันาไปสู่โจทย์วิจัยที่ชัดเจนได้ การตั้งคำถาม และการจับประเด็น จึงเป็นสิ่งที่พี่เลี้ยงต้องมี และ"ทำให้ได้"

๔. ฉันอาจจะคาดหวังกับคำว่า "มหาวิทยาลัย" มากไปหน่อย "ความกร่อยๆ" ของประสบการณ์ที่ได้รับจึงบังเกิดขึ้น มี"คนเก่ง"มากมายในมหาวิทยาลัย แต่การแบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกันกลับไม่มี น่าประหลาดใจ

๕. เทคนิคการจัดการเป็นเรื่องสำคัญมากๆ แต่ต้องใช้การร่วมคิดร่วมทำ งานจึงจะไปได้ดี

๖. สกว.ลงทุนไปมาก แต่สิ่งที่จะต้องได้คืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้นหรือ???