ขอนำข่าวการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ “การปฏิรูปการเมือง: ทางออก วิกฤตการเมืองของชาติ กับบทบาทเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพภาคใต้” มาเล่าให้ฟัง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ในวันที่ยกร่างเพื่อจัดเวทีนี้ ผมในฐานะตัวแทนเครือข่ายหมออนามัย ได้เข้าร่วมคิดและวางแผนการจัดรวมกันตัวแทนเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยมีอาจารย์พงศ์เทพ ผอ.สวรส.ภาคใต้ มอ. เป็นคุณเอื้อ และน้องจอย (ผู้ชาย...ยิ้ม ๆ อย่าแปลกใจ) ผู้ประสานงานแผนงานนโยบายสาธารณะ เป็นคุณลิขิตให้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2549 ที่ผ่านมาครับ

     การประชุมวันนั้น ได้ประสานงานต่าง ๆ ไปด้วย ประชุมไปด้วย ก็สามารถยกร่างเป็นกำหนดการจริงได้เลย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

          08.30 – 12.00 น. แกนนำในแต่ละวิชาชีพด้านสุขภาพ ร่วมระดมสมองเพื่อยกร่าง “ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมือง
          13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดเวทีนโยบายสาธารณะ โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          13.15 – 14.00 น. ปาฐกถา เรื่อง บทบาทวิชาชีพสุขภาพ กับการปฏิรูปการเมือง โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
          14.00 – 15.00 น. นำอภิปรายหัวข้อ “ทำไมต้องปฏิรูปการเมือง: กรณีศึกษา ระบอบทักษิณ โดย อ.แก้วสรร อติโพธิ อดีต สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
          15.00 – 16.30 น. การเสวนา เรื่อง “บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพต่อการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปการเมือง” โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ รองประธานชมรมแพทย์ชนบท นพ.อนันตชัย ไทยประทาน คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ และคุณเอกชัย อิสระทะ เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
          16.30 น. การประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมือง โดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพภาคใต้

     สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีสาธารณะขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลากรสายสุขภาพ ในพื้นที่ภาคใต้ เรียนรู้ เข้าใจถึงบทบาท และ เข้ามามีส่วนร่วม ในการปฎิรูปการเมือง และเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพในภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะของสังคม

     ผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมในเวที จะได้รับเอกสารแจกฟรี คือ 
          1.) หนังสือ หยุดระบอบทักษิณ โดย อ.แก้วสรร อติโพธิ 
          2.) หนังสือ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุ̣ตโต)  และ 
          3.) หนังสือ อนาคตของประเทศไทย ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่าง ศ.นพ.ประเวศ วะสี กับ อ. เสน่ห์ จามริก

ท่านผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเวทีนโยบายสาธารณะครั้งนี้ ได้ที่...

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร./Fax 074-451168
หรือทาง E-Mail ที่

[email protected]

     แจ้งก่อนได้รับสิทธิก่อน มีที่นั่งจำนวนจำกัด ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงการถ่ายทอดด้วยทีวีวงจรปิดไปยังห้องข้าง ๆ ระเบียง และด้วยโปรเจคเตอร์ลงมายังชั้นล่างของห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย (ที่นั่งในห้องประชุมจะสงวนไว้สำหรับผู้ที่แจ้งความจำนงค์เข้ามาก่อนครับ)

     การมาร่วมประชุมในเวทีเสวนาครั้งนี้ ข้าราชการสามารถเดินทางมาราชการได้เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ หากต้องการหนังสือราชการเชิญชวน ผมจะนำมาลงไว้อีกครั้งให้ดาวน์โหลด หรือจะติดต่อไปที่น้องจอย ตามที่อยู่ข้างต้นได้เลยครับ ขอเชิญนะครับไปรวมพลังกันเพื่อแสดงจุดยืนในการปฏิรูปการเมืองที่เราปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เลย แม้จะอยู่ในกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพ ที่ไม่อิงกับการเมืองโดยตรงในการให้บริการแก่ประชาชน อย่าลืมครับในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรามีนัดกัน