ขอพักการอ่านเรื่องประชาสังคมไว้ก่อนเพราะเรามีเหตุการณ์ตื่นเต้นกว่า คือว่า พรุ่งนี้เราเป็นผู้จัดการอบรมเรื่องการเขียนบันทึกทางการพยาบาล ขนาดว่าเตรียมงานล่วงหน้ามามากกว่า 2 เดือน เริ่มจากติดต่ออาจารย์ ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญ ๙ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เหตุผลที่เชิญอาจารย์เพราะเคยฟังบรรยายของอาจารย์จากหลักสูตรการอบรม HA 303 อาจารย์บรรยายเรื่องการเขียนบันทึกทางการพยาบาลน่าจะเป็นประโยชน์กับพยาบาลอย่างยิ่ง ติดต่อขอคิวอาจารย์ทางโทรศัพท์ อาจารย์ก็กรุณาเมตตาโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัด ตกลงจะมาบรรยายให้ในวันที่ 22 เมษายน 2549 หากอาจารย์กรุณามากไปอีกคงจะได้เอกสารของอาจารย์มาเผยแพร่

          ความยากลำบากของเราเริ่มจากการเขียนโครงการเสนอขออนุมัติจากสสจ. พอได้รับการอนุมัติ ก็ต้องดำเนินการขอหน่วยกิตจากสภาพยาบาลซึ่งเป็นอะไรที่รอคอย เพราะอยากให้พยาบาลที่เข้าอบรมได้ CNEU จากการอรมด้วย สภาพยาบาลรับรองหลักสูตรการอบรมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่องการเขียนบันทึกทางการพยาบาล เลขรหัสหลักสูตร 1-02-000-0936/6001 ได้หน่วยคะแนน 6.5 หน่วยคะแนน (เย้!!!!......ดีใจแทนพวกพ้องพี่น้องชาวแสวงหา)

           เราต้องประสานงานกับอาจารย์เรื่องการออกแบบทดสอบ เอกสารประกอบการอบรม ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายเภสัชเพื่อขอสนับสนุนซองเอกสารและปากกา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Mydocalm เตรียมอาหารกลางวันและ coffee break ตามสิทธิเราสามารถเบิกได้ 150 บาท  ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะเตรียมรถไปรับอาจารย์

           ตอนนี้สิ่งที่เตรียมเรียบร้อยแล้ว

  1. เอกสารประกอบการอบรม
  2. แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อผู้เข้าอบรม(มีเลขที่ใบอนุญาต, คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล, ลายมือชื่อ)
  3. ใบประกาศนียบัตร
  4. ประวัติวิทยากร
  5. บอร์ดต้อนรับผู้เข้าอบรม
  6. จัดห้องประชุมแบบเธียเตอร์
  7. เตรียมเครื่อง projecter
  8. เตรียมกระดาษสำหรับคำถาม
  9. เตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรม
  10. เตรียมตัวเตรียมใจรอวันพรุ่งนี้ดีๆที่กำลังจะมาถึง

        เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ