อธิการบดีมวล.มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน"

ให้ดำเนินโครงการ "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" แทนระบบ 5 ส.ที่กำลังดำเนินการอยู่เดิม

วันนี้เวลา 13.30 น.ได้มีการประชุมที่ประชุมบริหาร ของ มวล.(ซึ่งจัดให้มีการประชุมในทุกเดือน)  แต่วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  อธิการบดี (ดร.สุพัทธ์  พู่ผกา) ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองผลการประเมินโครงการฯให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีมาก(ระดับทอง)จำนวน 3 หน่วยงาน    และระดับดี (ระดับเงิน)จำนวน 2 หน่วยงาน  ตามที่ผมได้แจ้งไว้แล้วในบันทึกก่อนหน้านี้ 

หลังจากเสร็จพิธีแล้ว   อธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงาน    ดังกล่าว ที่ได้เป็นต้นแบบ / แบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป   และท่านได้มีนโยบายขอให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ 2 ต่อไป  กล่าวคือ ให้ดำเินินโครงการ "สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน" แทนระบบ 5 ส.ที่กำลังดำเนินการอยู่เดิม โดยการเพิ่ม"ส" ในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม  ให้มี  7-8 ส.    และขอให้หน่วยพัฒนาองค์กรบูรณาการโครงการฯ นี้ เข้ากับโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร ในโครงการอื่นๆ ที่กำหนดไว้ต่อไป

       โครงการ "สถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน" มีวัตถุประสงค์หลัก  ดังนี้

1.เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีสถานที่ทำงานน่าอยู่   น่าทำงาน        2.เพื่อให้พนักงานในหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยเริ่มจากการดูแล  ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานควบคู่ไปกับการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ                                         3.เพื่อให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์  สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานที่ดี  มีความปลอดภัยในการทำงาน  พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี                                                                                4.เพื่อสร้างเครือข่่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและพนักงานมีความสุข        5.เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา มวล.ให้่เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ  และเป็นองค์กรที่มีคุณภาพต่อไป          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace in WU)

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 24901, เขียน: 21 Apr 2006 @ 21:21 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)