วันนี้ได้มีโอกาสไปออกรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปกครองและประชาชน ที่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการนี้ ให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและได้ชี้แจงถึงการสอบถามปัญหาในการดำเนินงาน ว่าสามารถติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ 1579 และหมายเลขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจในการดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายให้มากที่สุด

               ข้อกังวลอย่างหนึ่งของสถานศึกษาในการจัดซื้อหนังสือเรียน ในสถานศึกษาของรัฐตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ นั้น วันนี้ สพฐ.ได้มีหนังสือสั่งการและกำหนดตัวอย่างการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และแจ้งตัวเลขให้แต่ละเขตพื้นที่ให้ทราบยอดงบประมาณของแต่ละ สถานศึกษาแยกตามราย สพท.แล้ว  ดังนี้ เช่น

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1  ได้รับงบประมาณ ดังนี้

  1. ค่าหนังสือเรียน  ได้รับการจัดสรร 18,357,632.80  บาท

  2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับการจัดสรร 7,458,755 บาท

  3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ได้รับการจัดสรร 15,025,910 บาท

  4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้รับการจัดสรร 11,078,035 บาท

                        รวมทั้งสิ้น 51,920,332.80  บาท

               ซึ่งยอดเงินดังกล่าว จะโอนเข้าบัญชีสถานศึกษาแยกเป็นรายโรงเรียน โดยในรายการที่ 2 และ 3  จะโอนในวันที่ 19 มีนาคม 2552 เพื่อให้คุณครูถอนเงินสดมาจ่ายให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

               ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ก็มีหนังสือแจ้งและจัดทำแบบฟอร์มตัวอย่างให้สถานศึกษาไปปรับใช้ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  แต่ที่สำคัญต้องดำเนินการโดยรวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส พร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา  จึงขอให้ผู้ปกครอง ครูและผู้สนใจได้รับทราบทั่วกัน

               หนังสือสั่งการจาก สพฐ.

               ตัวอย่างแบบจัดซื้อ จัดจ้าง

               ตัวอย่างรายละเอียดเพิ่มเติม

              หวังว่าการดำเนินการในเรื่องนี้คงจะแบ่งเบาภาระของคุณครูและสถานศึกษาไปได้ในระดับหนึ่งและขอชื่นชมสถานศึกษาที่ดำเนินงานโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสังคมได้มากที่สุด