ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 นี้  ข้าราชการทุกประเภทต้องมีบัตร หรือไปทำบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากไม่ได้รับการยกเว้นให้ใช้บัตรข้าราชการแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้อีกต่อไป  การทำบัตรประจำตัวประชาชนสามารถทำได้ทุกสถานที่ของราชการ  รวมทั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้วย