สวัสดิการ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขวัญและกำลังใจ

วันนี้มีการระดมทีมคณะกรรมการสวัสดิการในสายสนับสนุน และเลขานุการคณะเพื่อวางระบบและจัดทำระเบียบสวัสดิการของข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  ของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดวัตถุประสงค์  กำหนดวิธีการ  พิจารณาปรับปรุงระเบียบเดิม  และสร้างกรอบระเบียบใหม่เพิ่มเติม  โดยทั่วไปสวัสดิการจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ อยู่ในรูปตัวเงิน  และอยู่ในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน  สวัสดิการที่อยู่ในรูปตัวเงินจะครอบคลุมถึงเรื่อง  "การเพิ่มสมรรถนะ  และเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์"  งบประมาณที่ใช้มาจากงบประมาณเงินรายได้ที่จัดตั้งเป็นกองทุนและเงินสมทบรายปี  อยู่ในรูปการสนับสนุน  ให้ยืม  และให้กู้โดยมีดอกเบี้ยต่ำ  ระบบการบริหารอยู่ในรูปของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและรายงานผล  ส่วนที่ไม่ใช่ตัวเงินอยู่ในรูปของการยกย่องเชิดชูเกียรติ  กำหนดประชุมพิจารณาร่างรายละเอียดในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า  บรรยากาศการประชุมในวันนี้เป็นกันเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่  ทำให้รับทราบปัญหาอุปสรรคและประเด็นการบริหารสวัสดิการที่ผ่านมาได้อย่างตรงไปตรงมา  ทำให้  ร่างระเบียบใหม่มีความยืดหยุ่นเป็นจริงและสามารถบริหารได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 24883, เขียน: 21 Apr 2006 @ 17:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)