สวัสดิการ

  Contact

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขวัญและกำลังใจ  

วันนี้มีการระดมทีมคณะกรรมการสวัสดิการในสายสนับสนุน และเลขานุการคณะเพื่อวางระบบและจัดทำระเบียบสวัสดิการของข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  ของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดวัตถุประสงค์  กำหนดวิธีการ  พิจารณาปรับปรุงระเบียบเดิม  และสร้างกรอบระเบียบใหม่เพิ่มเติม  โดยทั่วไปสวัสดิการจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ อยู่ในรูปตัวเงิน  และอยู่ในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน  สวัสดิการที่อยู่ในรูปตัวเงินจะครอบคลุมถึงเรื่อง  "การเพิ่มสมรรถนะ  และเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์"  งบประมาณที่ใช้มาจากงบประมาณเงินรายได้ที่จัดตั้งเป็นกองทุนและเงินสมทบรายปี  อยู่ในรูปการสนับสนุน  ให้ยืม  และให้กู้โดยมีดอกเบี้ยต่ำ  ระบบการบริหารอยู่ในรูปของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและรายงานผล  ส่วนที่ไม่ใช่ตัวเงินอยู่ในรูปของการยกย่องเชิดชูเกียรติ  กำหนดประชุมพิจารณาร่างรายละเอียดในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า  บรรยากาศการประชุมในวันนี้เป็นกันเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่  ทำให้รับทราบปัญหาอุปสรรคและประเด็นการบริหารสวัสดิการที่ผ่านมาได้อย่างตรงไปตรงมา  ทำให้  ร่างระเบียบใหม่มีความยืดหยุ่นเป็นจริงและสามารถบริหารได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 24883, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)