กองทุนพัฒนาบุคลากร

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนาบุคคลกร

วันที่ 21 เมษายน 2549 นี้ได้ร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร

กรรมการได้ร่วมกันดูระเบียบ และประกาศ มข. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร หลายท่านมีประสพการณ์ในการบริหารบุคคลมา ช่วยกันเสนอความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์กับ มข

กองทุนต่างๆ อาทิเช่น กองทุนสวัสดิการ มข  กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ฯ กองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ กองทุนส่งเสริมด้านวิชาการ ทุนการศึกษาบุตร

เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนา ไม่ว่าด้านใด ย่อมส่งผลให้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างดี

งานนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ที่ท่านเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ทุกฝ่าย ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)