การฝึกงานวันที่ 21 เมษายน 2549

 

 • อบรม php กับ My SQL (ต่อจากเมื่อวาน)
 • เพิ่ม user และ password (ที่ไม่ใช่ root) ให้สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ 

เพิ่มเติม ความรู้ที่ได้จากการอบรม

 • คำสั่ง PHP
  • tag เปิด-ปิดของ php
   -> <? เนื้อหา-ข้อมูลที่ต้องการใส่ ?>
  • คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผล
   -> echo "คำที่ต้องการแสดง";
   เช่น echo "Hello, world";
   ผลที่ออกมา จะเป็นคำว่า Hello, world
  • การเชื่อมคำด้วย dot -> .
   -> echo "Hello" . "555";
   ผลลัพธ์จะเป็น Hello555
  • การเว้นวรรค ให้ใส่ในเครื่องหมายคำพูดแล้วเชื่อมด้วย dot
   -> echo "Hello" . "     " . "Dylan";
   ผลลัพธ์จะเป็น Hello    Dylan
  • การใช้ตัวแปรรับค่า ใน php ไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปร เพราะ php จะกำหนดชนิดให้กับตัวแปรเอง ตามค่าที่ได้รับเข้ามา เช่น
   -> $name = "Lilly";
   -> $LName = "Opoko";
   ผลคือ คำว่า Lilly จะถูกเก็บอยู่ในตัวแปร $name และ Opoko จะถูกเก็บอยู่ในตัวแปร LName
   เมื่อเราสั่งให้แสดงผล สามารถเรียกตัวแปรได้เลย เช่น
   -> echo $name . "   " . $LName;
   ผลคือ Lilly  Opoko
   สังเกต  ตัวแปรใน php จะขึ้นต้นด้วย $ เสมอ
  • การใช้ tag php และ tag html ด้วยกัน
   เช่น 
   1      <? echo "Hello";
   2           echo "<br>";
   3           echo "World";
   4       ?>
   5       <br>
   6       <br>
   7       <?
   8            echo "Computer" .  "Internet";
   9        ?>ผลที่ได้คือ  Hello
                                World

                                ComputerInternet
   โดย tag php ในตอนแรก จะอยู่ในบรรทัดที่ 1 -4 แล้วจะแทรกด้วย tag html บรรทัดที่ 5-6 แล้วเริ่ม tag php ในบรรทัดที่ 7-9 จะเห็นว่า คำสั่ง br นั้นสามารถอยู่ได้ทั้งใน tag html และ tag php แต่ถ้าอยู่ใน tag php จะต้องอยู่ใน echo คือต้องอยู่ในลักษณะนี้ echo "<br>";
 • คำสั่ง My SQL
  • คำสั่งเกี่ยวกับการสร้าง table
   -> create table table_name (ID char(4), name char(10), LName char(20));
   เช่น create table data (ID char(4), name char(10), LName char(20));
   -> เป็นคำสั่งให้สร้างตาราง ที่มีชื่อว่า data และมี field ID, name, LName มีชนิดเป็นประเภท character และกำหนดขนาดในวงเล็บ
  • คำสั่งเกี่ยวกับการใส่ข้อมูลลงใน table ที่สร้างไว้
   -> insert into table_name (ID, name, LName) values ('ค่า ID', 'ชื่อ', 'นามสกุล');
   เช่น insert into data (ID, name, LName) values ('01', 'Ton', 'Opoko');
   -> เป็นการใส่ข้อมูลลงในตารางที่มีชื่อว่า data และใส่ข้อมูลลงใน field ID, name, LName โดย ใส่ 01 ลงใน ID, Ton -> name, Opoko -> LName
  • ทำการมอบสิทธิ์ในการใช้งาน table ที่สร้างไว้
   -> grant all on database_name.* to [email protected] identified by 'passwd';
  • คำสั่งสำหรับการดูข้อมูลในตาราง
   -> select * from table_name;
   เช่น select * from data;
   -> ก็จะหมายถึง การเลือกข้อมูลทั้งตารางจากตาราง data มาแสดง
  • ถ้าหากมี database หลายตัว ให้ทำการเลือก database ตัวที่ต้องการใช้ create table โดยใช้คำสั่ง
   -> use database_name;
   เช่น use eoffice1;
   -> หมายความว่าให้เลือกใช้ database ที่ชื่อว่า eoffice1
  • การใช้ public_html จะเรียกใช้ได้สะดวก และง่ายกว่า Alias คือ public_html ไม่จำเป็นต้องทำ tag ทุก ๆ alias ให้กับทุก user  ทำเพียงแค่ครั้งเดียวสามารถเรียกใช้ได้หมดทุกคน เพียงแต่เปลี่ยน username เท่านั้น ถ้าหากเป็นการ ใช้ alias จะต้องทำ tag ชื่อของ user ใหม่ทุกครั้งที่เพิ่ม และต้องไปหาในไฟล์ httpd.conf ทำให้เสียเวลากว่า
  • ได้สร้าง public_html ใน home->office1 ใช้ vi(text editor) ใน Terminal ใส่ code php แล้วเซฟใน public_html ในการใช้งาน เมื่อเข้า vi แล้ว ให้ กด i เพื่อ insert ข้อมูล (พิมพ์ข้อมูล) เสร็จแล้วให้กด Esc เพื่อออกจากหมวด insert หลังจากนั้นกด :wq! เพื่อออกจากโปรแกรม vi โดย  w = write , q = quit , ! = ไม่ต้องถามอีก
  • สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้งาน public_html โดยคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)