เมื่อวันที่ 17-18 เมษายน 2549 ทีมงาน KM จากส่วนกลาง ประกอบด้วย คุณอุดม คุณพิชฎา คุณอรวรรณ และคุณนันทา  ได้ลงไปประสานงานกับทีมงานจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเตรียมการในการจัดสัมมนา KM ครึ่งปีแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับที่ดียิ่งจากท่านเกษตรจังหวัด และคุณสายัณห์ ปิกวงศ์  (เสียดายคุณวีรยุทธ สมป่าสัก ไม่อยู่ ไปเข้าร่วมสัมมนาเวที คุณอำนวย ที่บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม )   ดิฉันขอรายงานโดยการเล่าเรื่องว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างใน 2 วันนี้ ดังนี้ค่ะ

         ในแรก (วันที่ 17 เมย. ) เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลาประมาณ 7.30 น. โดยรถยนต์ราชการ ถึง จังหวัดกำแพงเพชร ประมาณเที่ยงวัน แวะรับประทานอาหารกลางวันในเมือง (ร้านก๋วยเตี๋ยวชากังราว) ก่อนเข้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งคุณสายัณห์ ได้รออยู่ที่สำนักงานแล้ว  โดยไม่รอช้าหลังจากทักทายปราศรัย ถามสารสุขสุขดิบกันเรียบร้อย ตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแล้ว   ก็เริ่มเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเตรียมการจัดสัมมนาสรุปบทเรียน KM ในครึ่งปีแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยทีมงานส่วนกลาง ได้เล่าถึงรายละเอียดของโครงการสัมมนา ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ตลอดจนกำหนดการสัมมนา และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกระบวนการ สถานที่ดูงาน ให้เหมาะสม เป็นที่เข้าใจร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของ เนื้อหาหลักสูตรในวันแรก และเรื่องสถานที่ดูงาน ในวันที่สอง ตลอดจนในเรื่อง การบริหารจัดการในการสัมมนา  การจัดจ้างเหมารถดูงาน การเตรียมสถานที่ดูงาน การเตรียมเกษตรกรในการเล่าเรื่อง การจัดอาหารว่าง และอาหารกลางวันในวันดูงาน ตลอดจนการเตรียมเอกสารประกอบการดูงาน ซึ่งงานนี้คุณสายัณห์ต้องเป็นทั้งคุณประสาน และคุณอำนวยในระดับจังหวัด ที่ต้องทำหน้าที่ประสานกับคุณอำนวยในระดับอำเภอ ในการเตรียมสถานที่ดูงาน   

        วันที่สอง (วันที่ 18 เมย.)   การเตรียมสถานที่ดูงาน  คุณสายัณห์ ได้นำทีมพวกเราลุยพื้นที่ ไปดูสถานที่ดูงาน และประสานงานกับทีมงานอำเภอ  ซึ่งได้เตรียมสถานที่ดูงานไว้ 3 จุด คือ

         จุดที่ 1 การจัดการความรู้เรื่อง เกษตรปลอดภัย  ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  

        

          จุดที่ 2  การจัดการความรู้เรื่อง ผักปลอดสารพิษ  ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

       

          จุดที่ 3  การจัดการความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ต.มหาไชย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

           ซึ่งทีมงานได้พบปะและประสานงานกับเกษตรอำเภอพรานกระต่าย (คุณวาด วานิช) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (คุณเสนาะ ยิ้มสบาย และคุณรัตติยา ขวัญคำ และคุณรังสรรค์ เลิศสูงเนิน) ผู้รับผิดชอบพื้นที่ทั้ง 3 จุด และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรที่จะเป็นผู้เล่าประสบการณ์ในวันดูงานด้วย  กว่าจะเสร็จภารกิจในการเยี่ยมสถานที่ดูงานทั้ง 3 จุด ก็ประมาณบ่ายสามโมง ทีมงานจึงขอบคุณ และอำลาคุณสายัณห์ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความปลอดภัย ประมาณ สองทุ่มค่ะ...   

           ทีมงานกรมฯ ต้องขอขอบคุณทีมงานจังหวัดกำแพงเพชร  ที่อำนวยความสะดวก ด้วยความจริงใจ เต็มใจ กระตือรือร้น ไปจังหวัดกำแพงเพชรทีไร รู้สึกว่าพวกเราจะมีพลังใจกลับมาทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน พวกเราได้เห็นคุณสายัณห์ มีพลังใจที่ดีมากในการทำงาน และดีใจที่พวกเราส่วนกลางลงไปเยี่ยม ไปให้กำลังใจ คุณสายัณห์ได้ปรารภว่า อย่างน้อยกรมส่งเสริมการเกษตรก็ยังมีคนที่ทำงาน ดิฉันเชื่อว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเรายังมีคนที่จิตวิญญาณในการทำเพื่อเกษตรกร และองค์กร ประเทศชาติอยู่อย่างแน่นอนค่ะ  .....