วันที่ 10 เมษายน 2549  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม SME ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ  ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในการสื่อสารด้วย Blog เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้
สืบเนื่องจากการจัดอบรมเรื่อง“การใช้บล๊อก (Blog) เพื่อการจัดการความรู้”  จำนวน 4 รุ่น  ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวนมาก คณะกรรมการโครงการบริหารการจัดการองค์ความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงได้หารือแนวทางในการใช้ Blog ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ประสบความสำเร็จต่อไป  ... โจ๋ รายงานข่าวครับ