ข่าวรายสัปดาห์ (1)

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เปิด NEC รุ่นที่2/49 จ.เลย

เปิดอบรม NEC รุ่นที่ 2 จ.เลย

     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549  นายศุภชัย  แสงโสภณ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร
“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneur Creation-NEC) รุ่นที่ 2/49 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   มีผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน  สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการฝึกอบรมระยะสั้น โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 7 เมษายน -30 พฤษภาคม 2549  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถก่อตั้งกิจการได้สำเร็จ และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ตั้งใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
           นอกจากนั้นการอบรมหลักสูตรดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนบัณฑิตใหม่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ ให้มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเอง ด้วยการเป็นผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ เป็นแหล่งจ้างงานเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจ ขนาดเล็กในช่วงเริ่มธุรกิจไม่เกิน 2 ปี และธุรกิจที่ไม่เข้มแข็งให้สามารถอยู่รอด และรักษาสถานภาพการจ้างงานได้ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ ทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการให้สามารถสร้างโอกาสของธุรกิจต่อไปในอนาคตด้วย 

โดย...โจ๋  ครับ 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)