ผลงานวิจัยเรื่อง "คุณวุฒิของครูและคุณภาพงานครู" ตอนที่ 2

      ผมขอสรุปผลงานวิจัยของ รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ เรื่องนี้ต่อเนื่อง (ประเทศไทย) ซึ่งยังเป็นการสรุปเฉพาะประเด็นที่ผมสนใจโดยย่อ เพื่อกระตุ้นให้ท่านติดตามรายละเอียดเอง กล่าวคือ

      4.คุณวุฒิครูไทย  พบว่า  ครูที่สอนในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.77  ครูในโรงเรียนรัฐส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 91.76 และครูโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จบปริญญาตรีร้อยละ 82.71

      5.การสอนที่ตรงและไม่ตรงคุณวุฒิของครูสังกัด สพฐ.  พบว่า  ครูของ สพฐ.สอนตรงตามวิชาเอกในวิชาวิทยาศาสตร์มากที่สุด  สอนตรงตามวิชาโทในวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุด  และสอนไม่ตรงตามวิชาเอกและโทในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามากที่สุด  สรุปครู สพฐ.สอนตรงตามวิชาเอกร้อยละ 74.58  สอนตรงตามวิชาโท ร้อยละ 2.14 และสอนไม่ตรงตามวิชาเอก/วิชาโท ร้อยละ 23.28  ครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือสอนไม่ตรงตามวุฒิมากที่สุด

     6.สภาพการปฎิบัติงานในปีการศึกษา 2547-2548  พบว่า ครูส่วนใหญ่มีเวลาปฏิบัติการสอน 21-30 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ย 26.02) มีเวลาสำหรับการวางแผนการสอน 1-10 ชั่วโมง/สัปดาห์  (เฉลี่ย 8.63)ปฏิบัติงานนอกเวลาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น การให้คำปรึกษา การนำไปทัศนศึกษา เฉลี่ย 5.01 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติงานนอกเวลาในเรื่องอื่นๆ เช่น ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ประสานงานกับผู้ปกครอง 1-10 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉลี่ย 6.72)  ครูพบว่ามีเด็กเรียนรู้ช้าในห้องเรียนที่ครูสอน ร้อยละ 79.71  ห้องเรียนที่ครูสอนมีเด็กที่มีพฤติกรรมก่อกวน ร้อยละ 24.95  มีครูที่นักเรียนขู่ทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 1.10  มีครูที่เคยถูกนักเรียนทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 0.33

     7.การพัฒนาตนเองทางวิชาการและวิชาชีพ  พบว่า ในชีวิตของการเป็นครู ครูมีเวลาในการพัฒนาตนเองพอประมาณคิดเป็นร้อยละ 43.04  ได้เข้าโครงการประชุมและอบรมทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.55  เรื่องที่ครูต้องการได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 56.93  ถ้าให้ตัดสินใจใหม่อีกครั้ง ครูส่วนใหญ่ยังจะเป็นครูแน่นอนมีจำนวน 1,884 คน คิดเป็นร้อยละ 55.89  ในการวางแผนที่จะทำงานอาชีพครู ครูส่วนใหญ่จะทำงานอยู่นานเท่าที่ยังสามารถทำได้ คิดเป็นร้อยละ 51.32

       ตอนต่อไปจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเตรียมครูและการบำรุงรักษาครูคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 24860, เขียน: 21 Apr 2006 @ 15:57 (), แก้ไข: 27 Apr 2012 @ 17:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)