พยาบาลชุมชนจะทำงานเพื่อชุมชนอย่างไรให้มีความสุข สุขทั้งผู้รับบริการและตัวผู้ให้บริการเอง