ผลงานวิจัยเรื่อง "คุณวุฒิของครูและคุณภาพงานครู" ตอนที่ 1

ภายใต้โครงการวิจัย 7 ประเทศ : การศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมและการบำรุงรักษาครูคุณภาพ โดย รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     วันนี้(21 เมย.) ผมได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพท.นนทบุรี เขต 1 (ผอ.ประไพ) ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมสัมมนาในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ สกศ. ร่วมกับจุฬาฯ ซึ่งมี ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์เป็นผู้วิจัย เรื่อง คุณวุฒิของครูและคุณภาพงานครู  ที่ห้องกำแหง พลางกูร  สกศ.

     วัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1)ศึกษาการกำหนดมาตรฐานคุณภาพครูและคุณวุฒิครู 7 ประเทศ (จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  สิงคโปร์  สหรัฐอเมริกา  ฮ่องกง  และไทย)  2)ศึกษาคุณภาพของงานครูในประเทศไทย  3)จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมครูและการบำรุงรักษาครูคุณภาพในประเทศไทย

     คงต้องขอสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญที่พบจากการวิจัยครั้งนี้ (อาจไม่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์) หากใครสนใจก็ติดตามศึกษารายละเอียดเอง  กล่าวคือ

     1. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพครูใน 7 ประเทศ

ระดับประถมศึกษา  พบว่า ญี่ปุ่น  เกาหลี  ไทย และสหรัฐอเมริกา  ครูต้องมีวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี (หรือ 4 + 1) ประเทศจีนต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร ม.ปลาย สิงคโปร์และฮ่องกง ต้องมีคุณวุฒิอนุปริญญา  ครูทุกประเทศต้องมีวุฒิบัตร/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้นฮ่องกง  ครูทุกประเทศต้องได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในระหว่างศึกษาและฝึกอบรมต่อเนื่องหลังจบการศึกษา ยกเว้นเกาหลีไม่ต้องอบรมต่อเนื่อง

ระดับมัธยมศึกษา พบว่า  ครูทุกประเทศต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี  แต่ประเทศจีน สอนม.ต้นแค่จบอนุปริญญา ฮ่องกงก็แค่อนุปริญญา  ครูทุกประเทศต้องมีวุฒิบัตร/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้นฮ่องกง  ครูทุกประเทศต้องได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งระหว่างศึกษา(ยกเว้นจีนใน ม.ต้น)และต้องฝึกอบรมต่อเนื่อง

      2. คุณวุฒิทางการศึกษาและทางวิชาชีพของครู 7 ประเทศ

ระดับประถมศึกษา  พบว่า  ประเทศที่ครูมีวุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่ามากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา  ในระดับปริญญาตรีมากที่สุดคือ ไทย  ต่ำกว่าปริญญาตรีมากที่สุดคือ จีน 

ระดับมัธยมศึกษา  พบว่า  ประเทศที่มีวุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่ามากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา  ครูปริญญาตรีมากที่สุดคือ  ญี่ปุ่นและสิงคโปร์  จีนครูมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีมากที่สุด

      3.ครูสอนไม่ตรงคุณวุฒิทางการศึกษา 7 ประเทศ 

        พบว่า ครูในสหรัฐอเมริกาสอนไม่ตรงตามวุฒิวิชาเอกในวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือภาษาอังกฤษ  ฮ่องกงครูสอนไม่ตรงวุฒิวิชาเอกคณิตศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือวิชาสังคมศึกษา

       ผลงานวิจัยนี้ยังไม่จบ  โปรดติดตาม  เรื่องคุณวุฒิของครูและคุณภาพงานครูของไทยโดยเฉพาะ ในบันทึกตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)