เน้นปลูกฝังคุณธรรมลงไปในวิถีชีวิตในปัจจุบัน   ผ่านทาง
 - สื่อเงียบ - หนังสือธรรมะ
 - สื่อมีเสียง - ซีดี  วีซีดี  ดีวีดี
 - รายการทีวี    มีรายการที่หลากหลายและเป็นที่นิยม   มีสถานีโทรทัศน์ของตนเอง

วิจารณ์  พานิช