•  ศูนย์บริการวิชาการ เห็นความสำคัญของ CRM ทั้งนี้ท่าน ผอ.ศูนย์(รศ.นพ. จิตรเจริญ ไชยาคำ)ได้เรียนเชิญ นพ.อรสิทธิ์ ปุณณะนิธิ จาก รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี กรุณามาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์บริการวิชาการ ได้รับทราบ เมื่อวันที่22 กพ.2549  บัดนี้ ผมและทีมงานศูนย์ฯ ได้เตรียมแผนการจัดทำ CRM  โดยมอบหมายให้คุณบุษรินทร์ หน.ส่วนบริหารฯ เป็นเลขานุการโครงการCRM  ศูนย์บริการวิชาการ  และจะนำเสนอร่างแผนการดำเนินงานโครงการต่อ ผู้อำนวยการศูนย์พิจารณาในวันที่24 เมษายน ก่อนเริ่มเดินเครื่องต่อไป
  •     แผนดำเนินการหลักๆที่เสนอตามขั้นตอนมีดังนี้
  • 1.ประเมินสภาพปัจจุบันของศูนย์ฯในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
  • 2.สำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
  • 3.กำหนดวิสัยทัศน์ ที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการ และนโยบายการให้บริการวิชาการ
  • 4.พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริการวิชาการแก่ผู้ให้บริการวิชาการ
  • 5.การสร้างความเข้าใจกับทีมงานศูนย์บริการวิชาการ
  •     แผนการดำเนินงานระยะเวลาเสร็จสิ้นภายใน กันยายน และประเมินผลเดือน ตุลาคม 2549 เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น

                พิชัย เล่งพานิชย์