Contact

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (3) : แยกส่วน

- แยกการเรียนรู้กับการทำงานออกจากกัน
- แผนงาน   การพัฒนาองค์กร (OD)   การพัฒนาบุคลากร (HRD) และ IT ทำงานแยกกัน
- หน่วยงานทำงานแยกส่วนกัน   ต่างคนต่างอยู่ (วัฒนธรรมไซโล)
- กิจกรรมเพื่อพัฒนางาน เช่น Six Sigma,  Strategy Map,  KM,  TQA,  CQI  แยกเป็นอีกงานหนึ่ง   ไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนางานที่เนียนอยู่ในเนื้องาน
- การทำหน้าที่ "คุณเอื้อ",  "คุณอำนวย",  "คุณลิขิต" คือเป็นหน้าที่ต่างหาก  แยกจากงานประจำ
- แยกกลุ่มว่าผู้บริหารทำงานใช้สมอง   พนักงานทำงานใช้มือ

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (1)   องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (2)

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 24837, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #องค์กรเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)