ทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒

 JJ ขออนุญาต ตั้งชื่อ เพื่อใช้เป็นการสื่อสารของ เวที คุณอำนวย ครั้งที่ ๒ ที่จัดที่บ้านผู้หว่าน ซึ่งจัดครั้งที่ ๒ เพื่อจะได้สื่อสารกับทีมงาน (หากท่านใดประสงค์จะเปลี่ยน นำเสนอได้ครับ)

 หลังจากการ เข้าร่วมวง "ลปรร" ในวันที่๒ และ กลับไป ปฏิบัติภาระกิจกันตามที่เราได้รับผิดชอบ รู้สึกเหงาๆครับ

 รบกวนทีมงานกรุณาช่วย "เสนอแนะ แผนงาน และ วิธีการประสานงาน เพื่อจะได้เริ่ม งานร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสังคมไทย" ครับ

JJ