• UKM Network ดำเนินการมาเกือบปีครึ่ง    สมาชิกเพิ่มจาก ๕ เป็น ๗    ที่สำคัญมีมหาวิทยาลัยสมาชิกประยุกต์ใช้ KM จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม / ความสัมพันธ์ ของคน (“คุณกิจ”) จำนวนหนึ่ง     บางหน่วยงานเกิดผลดีต่องานอย่างเห็นได้ชัด
• จึงน่าจะลองหาความท้าทายใหม่ๆ    ผมจึงลอง “โยนลูกบอลล์” (ภาษาโตโยต้า) ว่า แต่ละมหาวิทยาลัยสมาชิก UKM น่าจะลองริเริ่ม CoP ด้านการเรียนการสอน    มีอาจารย์เป็น “คุณกิจ”    เริ่มโดยชวนอาจารย์ที่มีทีเด็ดในการสอนบางแบบ (อย่างกรณีที่ รศ. มาลินีเล่าไว้ ) มาเล่าวิธีการและผลงานการสอนที่ตนภาคภูมิใจทีละประเด็น (competency) ของการสอน    จัด “คุณลิขิต”  คอยจดบันทึกและนำออกเผยแพร่     มีการให้รางวัลเรื่องเล่าเด็ดๆ    ฯลฯ   เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ CoP ด้านการสอน   
• อย่าเรียกกิจกรรมนี้ว่าทำ KM ในเบื้องต้น    แต่ให้เรียกว่า “เวทีทีเด็ดของอาจารย์”  (เพื่อศิษย์)    หรือชื่ออื่นที่ sexy กว่านี้ และสื่อคุณค่าของความเป็นอาจารย์ที่สอนเก่ง    และต้องจัดบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีอาจารย์ที่สอนเก่ง เอาใจใส่ศิษย์ รักศิษย์
• นี่คือการเคลื่อน KM เข้าสู่หัวใจของมหาวิทยาลัย    ผมคิดว่าสมาชิก UKM พร้อมแล้วที่จะรับความท้าทายนี้

จับภาพ UKM 6 (1)     จับภาพ UKM 6 (2)     จับภาพ UKM 6 (3)

วิจารณ์ พานิช
๒๐ เม.ย. ๔๙