Milestones ของ NUKM

ชาว มน. และทุกท่านกรุณาช่วยผมในจุดนี้ด้วยครับ

         สืบเนื่องจาก <Milestones ของนเรศวรวิจัย> และ <Milestones ของ NUQA> ครับ

         ชาว มน. และทุกท่านกรุณาช่วยผมในจุดนี้ด้วยครับ

          2547 เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง KM

          2548 นำมาทดลองใช้ และได้รับรางวัล KM BIO Award 2005 ซึ่ง สคส. มอบให้แก่ชุมชนองค์กรที่มีการใช้บล็อก Gotoknow ในการขับเคลื่อน KM ขององค์กรได้เก่งที่สุดในปี พ.ศ. 2548 (ตั้งแต่เปิด Gotoknow – ม.ค. 49) < รายละเอียด >

          2549 ขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกพันธกิจหลัก

          ช่วยผมด้วยครับ ...

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)