Milestones ของ NUQA

คู่ขนานกับการทำ IQA และ EQA นี้ ขณะนี้ QAU กำลังเผยแพร่หนังสือ “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ฉบับกันเอง” ให้ผู้บริหารได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจาก สมศ. รอบ 2 และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ “โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” ต่อไป (ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นภายหลังจากการประเมินจาก สมศ. ในรอบ 2 แล้ว)

          2544-2546 พัฒนาและวางระบบประเมิน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการประเมินจนพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยแรก

          ผลการประเมินจาก สมศ. ส่วนหนึ่งที่ได้รับคำชมด้านการประกันคุณภาพ คือ “ส่วนที่ดีมากเป็นพิเศษ คือมาตรฐานที่ 8 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และครอบคลุมมาเป็นเวลาหลายปี เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติทั่วไป จนถือได้ว่ามีวัฒนธรรมในการประเมินองค์กรแล้ว”

          2547-2549 นำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพงานทุก ๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้น ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือสำคัญ

          ประมาณเดือนสิงหาคม 2551 มน. จะได้รับการประเมินจาก สมศ. เป็นรอบ 2

          คู่ขนานกับการทำ IQA และ EQA นี้ ขณะนี้ QAU กำลังเผยแพร่หนังสือ “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ฉบับกันเอง” ให้ผู้บริหารได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจาก สมศ. รอบ 2 และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ “โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” ต่อไป (ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นภายหลังจากการประเมินจาก สมศ. ในรอบ 2 แล้ว)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)