Milestones ของนเรศวรวิจัย

ทุนวิจัยนวัตกรรมสถาบัน สกว. จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของ มน. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อสิ้นโครงการก็จะได้คู่มือบริหารงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ใน มน. และ ลปรร. กับสถาบันอื่น ๆ ต่อไปด้วย

          ต้นปี 2547 จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิจัย (2547-2550) เพื่อเตรียมสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย” ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 47 และได้รับความร่วมมือจากชาว มน. อย่างดียิ่งจนถึงปัจจุบัน

          ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับ ทุนวิจัยนวัตกรรมสถาบัน สกว. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการงานวิจัยของ มน. ให้สามารถเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยและคุณภาพของผลงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

         ทุนวิจัยนวัตกรรมสถาบัน สกว. จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของ มน. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อสิ้นโครงการก็จะได้คู่มือบริหารงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ใน มน. และ ลปรร. กับสถาบันอื่น ๆ ต่อไปด้วย ระยะเวลาของโครงการคือระหว่าง วันที่ 1 มิ.ย. 49 – 31 พ.ค. 50 งบประมาณตลอดโครงการ 500,000 บาท กำลังสำคัญของงานนี้คงไม่พ้นผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย และทีมงานบริหารงานวิจัยของ มน. ทั้งหมด

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)