การวิจัยในชั้นเรียน : แบบฝึกปฏิบัติที่ 3

แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 : การดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนที่ 1 : การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

แบบฝึกปฏิบัติ  3
การดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนที่ 1 : การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล


คำอธิบาย  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติกิจกรรม
ดังนี้

     1. ให้กำหนดปัญหาการเรียนการสอนในวิชาที่ท่านสอน หรือปัญหาของนักเรียนคนละ
1 เรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  หรือทักษะพิสัย
     2. ให้ระบุสาเหตุของปัญหา จากสาเหตุที่เป็นปัจจัยและสาเหตุจากกระบวนการ

ผลผลิต          ปัญหาการเรียนการสอนของท่าน คือ ...........................................


สาเหตุของปัญหา
            เกิดจากปัจจัย ได้แก่        1............................................................
                                                2............................................................
                                                3............................................................
                                                4............................................................
                                                5............................................................

            เกิดจากกระบวนการ  ได้แก่   1.......................................................
                                                     2.......................................................
                                                     3.......................................................
                                                     4…………………………….................………..
                                                     5………………………................………….……
         

   .
ผู้เข้าฝึกอบรม ควรทบทวนสภาพปัญหาจากผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
แล้ววิเคราะห์ปัญหาทางด้านปัจจัยและด้านกระบวนการที่ส่งผลถึงปัญหา ด้วยความเป็นจริง
เมื่อจัดทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้รีบส่งได้ที่ [email protected]  
ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2549
จะได้ตรวจและแจ้งผลการเรียนรู้กลับผ่านทาง E-mail ของทุกท่าน


เป็นกำลังให้ทุกท่าน
สุธี  วรประดิษฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมทางไกลความเห็น (0)