ัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่พบมากที่สุดด้านหนึ่ง คือ การอ่าน เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความสำคัญ หรือ รวบรวมรายละเอียดสิ่งที่อ่านได้ถูกต้อง ตลอดจนต้องใช้เวลาในการอ่าน เพื่อทำความเข้าใจนานเกินไป             

 ด้วยเหตุดังกล่าว ดิฉันในสถานภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จึงมีแนวคิดจะเพิ่มพูนทักษะการอ่านของนักเรียน จึงได้ศึกษา ค้นคว้า สร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริงขึ้นมา โดยเน้นให้นักเรียนได้อ่านสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจากเอกสารจริง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของการอ่าน ซึ่งน่าจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นได้ด้วย             

 เนื้อหาและขั้นตอนของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง เป็นการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ตามลำดับ สื่อที่นำมาใช้เป็นสื่อที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน จึงน่าสนใจตามหลักจิตวิทยาการศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่าน(มาตรฐานที่ 1) ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           

ุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง มีทั้งหมด  4  เรื่อง ได้แก่  Proper use , Do it right , Services  และ Welcome home

นโอกาสนี้ ดิฉันขอเผยแพร่บบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง(ฉบับเต็ม)เรื่อง Welcome home เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนครู นักเรียน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ชุดฝึกทักษะดังกล่าวดิฉันเริ่มนำมาใช้จัดการเรียนรู้จริง  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพของชุดฝึก ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด(มีนัยสำคัญ) ตลอดจนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้           

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับข้อเสนอแนะ ข้อติชมต่างๆ จากผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อดิฉันจะได้นำข้อมูลทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขให้ชุดฝึกทักษะนี้มีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นต่อไป

อบคุณล่วงหน้าค่ะ !

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง(ฉบับเต็ม) เรื่อง Welcome home คลิ๊ก!