ศัพท์ปฏิรูปการศึกษาที่ควรรู้ 3

  ติดต่อ

         การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management:SBM)       บางคนก็เรียกว่า การบริหารฐานโรงเรียน ซึ่งหมายถึง การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังสถานการศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอิสระและความคล่องตัวในการตัดสินใจการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และการบริหารทั่วไป แต่ต้องมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 และมาตรา 40

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

หมายเลขบันทึก: 24524, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-04 00:12:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ศัพท์ปฎิรูปการศึกษาที่ควรรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)