ศัพท์ปฏิรูปการศึกษาที่ควรรู้ 3

         การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management:SBM)       บางคนก็เรียกว่า การบริหารฐานโรงเรียน ซึ่งหมายถึง การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังสถานการศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ มีอิสระและความคล่องตัวในการตัดสินใจการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และการบริหารทั่วไป แต่ต้องมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 และมาตรา 40

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)