การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการตรวจร่างกายทั่วไป

สรุปมาจากการฝึกปฏิบัติงานในหน่วย PCU ธรรมศาสตร์

การตรวจร่างกายทั่วไป เป็นวิธีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของร่างกายเพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัยโรค ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติ และการตรวจทางห้องทดลอง

การตรวจร่างกายใช้วิธี ดู คลำ เคาะ ฟัง ยกเว้นการตรวจท้อง ใช้ ดู ฟัง เคาะ คลำ

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประกอบด้วย

1.  ไฟฉาย

2.  ไม้กดลิ้น

3. เครื่องวัดความดันโลหิตสูง

4. หูฟัง

5.  ไม้เคาะเข่า

6.  เครื่องส่องหูหรือตา

7.  เครื่องถ่างจมูก

8.  เครื่องมือวัดความยาว/ความสูง

9. ปรอท

10.  เข็มและสำลีสำหรับทดสอบทางประสาท

11.  นาฬิกา ที่สามารถบอกวินาทีได้

12.  ส้อมเสียง

13. เครื่องชั่นน้ำหนัก

สิ่งที่จำเป็นที่ต้องดูเป็นอย่างน้อยในการตรวจร่างกายและขาดไม่ได้คือ

-  สักษณะทั่วไป

-  สัญญาณชีพ

-  ระบบที่เกี่ยวข้องกับอาการที่มาโรงพยาบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)