กศน.เกาะคา ลำปางได้เริ่มดำเนินการการจัดการความรู้โดยการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ โดยผู้อำนวยการศูนย์เป็นประธาน และจะดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ในวันที่ 20 เมษายน 2549 เพื่อวางรากฐานการจัดการความรู้ในองค์กร ให้เดินไปอย่างถูกทิศทาง โดยจะร่วมกันคิดวิสัยทัศน์ความรู้ร่วมกันทั้งองค์กร และกำหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การจัดการความรู้ในองค์กรได้เดินไปพร้อม ๆ กันและทุก ๆ คน ทุกกลุ่มงานมีความเข้าใจตรงกัน