การจัดการความรู้ในสถานศึกษา

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์แห่งการเรียนรู้
กศน.เกาะคา ลำปางได้เริ่มดำเนินการการจัดการความรู้โดยการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ โดยผู้อำนวยการศูนย์เป็นประธาน และจะดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ในวันที่ 20 เมษายน 2549 เพื่อวางรากฐานการจัดการความรู้ในองค์กร ให้เดินไปอย่างถูกทิศทาง โดยจะร่วมกันคิดวิสัยทัศน์ความรู้ร่วมกันทั้งองค์กร และกำหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การจัดการความรู้ในองค์กรได้เดินไปพร้อม ๆ กันและทุก ๆ คน ทุกกลุ่มงานมีความเข้าใจตรงกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (4)

pongkrid
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ 
การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้นั้น นับได้ว่าเป็นการวางรากฐานการจัดการความรู้ในองค์กร เพราะบุคลากรจะได้มีส่วนร่วม ในการคิดวิสัยทัศน์ ความรู้ร่วมกันทั้งองค์กร และกำหนดแผนปฏิบัติการ ในการจัดการความรู้ในองค์กรซึ่งจะทำให้ ทุก ๆ คน ทุกกลุ่มงานมีความเข้าใจตรงกัน
rasaporn
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ 
โครงการจัดการความรู้(KM) เป็นโครงการที่มีแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฎิบัติงานขององค์กร โดยเน้นการทำงานเป็นทีมซึ่งการทำงานบุคลกรทั้งองค์ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือหยิบไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้
nattaya
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ 
โครงการจัดการความรู้  ทำให้บุคลากรมีความรู้  เข้าใจเรื่องการจัดการความรู้  เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในชุมชนได้อย่างมีระบบ 
junyaya
IP: xxx.113.51.103
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา  เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรในสถานศึกษา  ซึ่งความรู้ที่ได้รับ  สามารถนำมาใช้ในการทำงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี