GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ระบบ Top Star

กศน. เกาะคาได้จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการจัดการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดระบบTop Star มี 8 ระบบ ได้แก่

1.ระบบจัดการเรียนรู้

2.ระบบบริการและช่วยเหลือผู้เรียน

3.ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4. ระบบบุคลากร

5. ระบบเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน

6. ระบบสารสนเทศ

7.ระบบบริหารเชิงกลุยุทธ

8. ระบบนิเทศติดตามผลและประเมินผล

โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือระบบภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ระบบ โดยใช้หลัก PDCA นอกจากนั้นยังได้ระดมความคิดในการจัดทำกรอบในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งออก เป็น 3 ทีมได้แก่ทีมนำ ทีมทำ และทีมพัฒนา เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถานสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 24417
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 5
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการทำงานที่มีระบบ  และสามารถตรวบสอบได้   ง่ายต่อการตรวจสอบ  ทำให้ทราบถึงกระบวนการทำงานเป็นทีมและทำงานแทนกันได้

เห็นด้วย กับการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นการประกันคุณภาพการทำงานของสถานศึกษา  ว่าประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจ หรือไม่   และเป็นการตรวจสอบการทำงานของตนเอง  ว่ามีควรการปรับปรุงแก้ไข และแนวทางการพัฒนาอย่างไร เพื่อให้ผู้รับบริการพึ่งพอใจ และให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อไป

ถือได้ว่าบุคลากรทุกคนได้ระดมความคิด ในการจัดทำคู่มือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ระบบ โดยใช้หลัก PDCA  และยังได้ช่วยกันในการจัดทำกรอบในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีคณะทำงานแบ่งออกเป็นทีมคือ ทีมนำ ทีมทำ และทีมพัฒนา เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถานสามารถดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ต่อสาะรณชนในภายหน้าต่อไป

การประกันคุณภาพ   ของศบอ.เกาะคา  ทำให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือระบบภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ระบบ โดยใช้หลัก PDCA

สวัสดีค่ะท่าน ผอ. ดร.ณราวัลย์

  • พี่แวะเข้ามาเยี่ยมชม และติดตามความเคลื่อนไหวในการทำ KM ของสถานศึกษาต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร ค่ะ
  • ขอชื่นชมท่านผอ./ทีมงานที่มุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจังและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ศบอ.เกาะคาต้องเป็นสถานศึกษาในระดับต้น  ที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแน่นอนค่ะ