กศน. เกาะคาได้จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการจัดการบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดระบบTop Star มี 8 ระบบ ได้แก่

1.ระบบจัดการเรียนรู้

2.ระบบบริการและช่วยเหลือผู้เรียน

3.ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4. ระบบบุคลากร

5. ระบบเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน

6. ระบบสารสนเทศ

7.ระบบบริหารเชิงกลุยุทธ

8. ระบบนิเทศติดตามผลและประเมินผล

โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือระบบภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ระบบ โดยใช้หลัก PDCA นอกจากนั้นยังได้ระดมความคิดในการจัดทำกรอบในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งออก เป็น 3 ทีมได้แก่ทีมนำ ทีมทำ และทีมพัฒนา เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถานสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย